Pts

1 2 3 4 5 6 7 8 9 H R
Hiroshima Carp - Reserves 2 0 0 1 0 0 0 1 0 10 4
SoftBank Hawks Reserves 0 0 0 0 2 0 0 4 7 6

Events

 • End of Hiroshima Carp Reserves 1st, 2 hits, 2 runs, Hiroshima Carp Reserves lead 2-0
 • End of SoftBank Hawks Reserves 1st, 1 hit, 0 runs, Hiroshima Carp Reserves lead 2-0
 • End of Hiroshima Carp Reserves 2nd, 0 hits, 0 runs, Hiroshima Carp Reserves lead 2-0
 • End of SoftBank Hawks Reserves 2nd, 0 hits, 0 runs, Hiroshima Carp Reserves lead 2-0
 • End of Hiroshima Carp Reserves 3rd, 0 hits, 0 runs, Hiroshima Carp Reserves lead 2-0
 • End of SoftBank Hawks Reserves 3rd, 0 hits, 0 runs, Hiroshima Carp Reserves lead 2-0
 • End of Hiroshima Carp Reserves 4th, 2 hits, 1 run, Hiroshima Carp Reserves lead 3-0
 • End of SoftBank Hawks Reserves 4th, 0 hits, 0 runs, Hiroshima Carp Reserves lead 3-0
 • End of Hiroshima Carp Reserves 5th, 0 hits, 0 runs, Hiroshima Carp Reserves lead 3-0
 • End of SoftBank Hawks Reserves 5th, 2 hits, 2 runs, Hiroshima Carp Reserves lead 3-2
 • End of Hiroshima Carp Reserves 6th, 1 hit, 0 runs, Hiroshima Carp Reserves lead 3-2
 • End of SoftBank Hawks Reserves 6th, 0 hits, 0 runs, Hiroshima Carp Reserves lead 3-2
 • End of Hiroshima Carp Reserves 7th, 1 hit, 0 runs, Hiroshima Carp Reserves lead 3-2
 • End of SoftBank Hawks Reserves 7th, 0 hits, 0 runs, Hiroshima Carp Reserves lead 3-2
 • End of Hiroshima Carp Reserves 8th, 3 hits, 1 run, Hiroshima Carp Reserves lead 4-2
 • End of SoftBank Hawks Reserves 8th, 4 hits, 4 runs, SoftBank Hawks Reserves lead 4-6
 • End of Hiroshima Carp Reserves 9th, 1 hit, 0 runs, SoftBank Hawks Reserves lead 4-6